Bartko Ján

jan bartko

PhDr. Ján Bartko

Ján Bartko sa narodil 4.11.1948 v Dúžave (dnes súčasť Rimavskej Soboty ). V Rimavskej Sobote študoval a maturoval na Strednej všobecnovzdelávacej škole (1964-67). Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Filozofickej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Prešove v študijnom odbore Výtvarná výchova – Slovenský jazyk a literatúra. Najprv pracuje ako stredoškolský učiteľ na Strednej pedagogickej škole v Prešove a pozdejšie ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove (od r.2010 Katedra výtvarnej výchovy a umenia Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity.

Jeho umelecký záujem je sústredený na krajinomaľbu. V impresívne a fantazijne, poeticky ladených krajinách spočiatku zachytáva konkrétnu slovenskú krajinu regiónov Gemera, Šariša, Zemplína a Spiša. V posledných rokoch čoraz častejšie zobrazuje krajinu Stredomoria – Chorvátska, Čiernej Hory, Talianska a ešte viacej Grécka, ku ktorej ho viaže ľudský a umelecký obdiv.

Svojou tvorbou sa prezentoval na 40 individuálnych a desiatkach kolektívnych výstavách v domácich galériách a kultúrnych inštitúciách i v zahraničí (Grécko,Taliansko,Česko,Poľsko,Maďarsko). Bol členom v odborných porotách v krajských a celoštátnych porotách súťažiach Výtvarného spektra.
Venuje sa metodickej činnosť pre výtvarnú výchovu na rôznych stupňoch vzdelávania v školských a kultúrnych inštitúciách. Je autorom učebníc výtvarnej výchovy pre stredné školy. Spoluautorom výtvarných projektov, učebných osnov a programov pre rôzne typy výtvarného vzdelávania. Od r. 2001 člen Slovenskej výtvarnej únie, od r.2005 člen medzinárodného združenia ARTHOME v Aténach.

 

všetky diela autora …