Stano Barta – Cesta domov, kombinovaná technika na plátne

Stano-Barta-Cesta-domov-kombinovana-technika-na-platne-predaj-obrazov

Stano Barta – Cesta domov, kombinovaná technika na plátne, 80 x 140 cm