Stano Barta – Matka, kombinovaná technika na plátne, 2017

Stano-Barta-Matka-kombinovaná-technika-na-plátne-predajna-galeria

Stano Barta – Matka, kombinovaná technika na plátne, 100 x 80 cm, 2017